තුන්මංසල – සෝමරත්න දිසානායක* මහතා සමග | CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

සමහර සින්දු ඇහෙද්දී මේ සින්දුවේ තේරුම කියලා  තේරුමක් හිතා ගන්න ඇති. නෑ ඒ සින්දුවේ තේරුම හිතපු එකම නෙවෙයි කියලා ඔයාටම හිතෙන්න ඇති. සමහර විට මේ සැඳෑවෙදි ඒ  දැනුනු සින්දුවක්‌ වෙනස්ම රහකට අහන්න පුළුවන් වෙයි…

තුන්මංසල

සම්මානිත ප්‍රවීණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක සෝමරත්න දිසානායක මහතා සමග

7 වෙනි මාසේ 4 වෙනිදා හවස 6 ට රසකාමී හදවත්වලට අමතන සොඳුරු සැඳෑවට  ….

Zoom Link :

https://learn.zoom.us/j/61249455005?pwd=emo3VHFzcXFqTXZFcEx2bVkySG9JZz09
Meeting ID :- 612 4945 5005
Passcode :- qhG7Q.Sb