“ජීනු ධර්මකීර්ති (Jayspot)” program by Startup Hub

posted in: Startup Hub, Top Stories | 0

සිහින දකින ජ’පුර සරසවි තරුණ තරුණියනි,ඔබගේ සිහින ජවයෙන් සන්නද්ධ කරවන්න ඔබ සූදානම් ද? “ඉඩෝරයේ වියළී යන සිහින වලට වස්සානය රැගෙන..” ජීනු ධර්මකීර්ති (Jayspot)අගෝස්තු 8 වෙනිදා ජ’පුරට 🗓️08 Aug,2023 (Tuesday)⏰ 3-6 pm📍Senate Board Room ජීනු ධර්මකීර්ති සමග ඔබේ සිහින වලට පණ … Continued