මහාචාර්ය හරේන්ද්‍ර කාරියවසම් මහතාගේ ආදරණීය මෑණියන් අභාවප්‍රාප්ත වී ඇත

posted in: Top Stories | 0

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනාංශයේ අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන මහාචාර්ය හරේන්ද්‍ර කාරියවසම් මහතාගේ ආදරණීය මෑණියන්ගේ අභාවය පිළිබඳව වෘත්තීය මාර්ගඋපදේශන ඒකකයේ බලවත් ශෝකය

වෘත්තීය මාර්ගඋපදේශන ඒකකය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය