සතිපාසල පදනම – Mindfullness School හා එක්ව මෙහෙයවන සිත්දැහැන වැඩමුළු මාලාවේ පස්වන වැඩමුළුව

posted in: CSDS, Top Stories | 0

නිරවුල් මනසකින් සුවබර_                    _දිවියකට “_           සිත්දැහැන දුරස්ථ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය තුළ ඵලදායී ඉගෙනුමක් සිදුවන්නේද? සම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපන රටාවන්ගෙන් නව මානයන්ට හුරුවීම ඔබටත් දුෂ්කර ද? ඉතින් මේ පිළිබඳව සාකච්ජා කිරීමට අපි සූදානම්.. කොවිඩ් හමුවේ නොසැලී ශක්තිමත් මනසකින් අභියෝග ජයගන්න … Continued

අරුණැල්ල ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව සිදුකරන ECON MCQ වැඩමුළුව | CSDS

posted in: Arunella, CSDS, Top Stories | 0

අරුණැල්ල ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව සිදුකරන ECON MCQ වැඩමුළුව නොමිලේ පැවැත්වීමට කටයුතු සලසා ඇත. මෙමඟින් ඔබේ උසස් පෙළ විභාගයට මහඟු පිටුවහලක් සපයන අතරම අහිංසක දරු පිරිසකට පරිගණක විද්‍යාගාරයක් ද ඉදිවෙනු ඇත. තීරණාත්මක කඩඉම් විභාගය ජයගැනීමට  අප හා එක්වන්න.පහත පෝරමය පුරවා ලියාපදිංචි වන්න. … Continued

Introductory Workshop Series of JESA 2021 – Introduction to Best Communicator Award

?? Introductory Workshop Series of JESA 2021 ?? “Communication works for those who work at it.” ☄️                                                               ~ John Powell ~ Be it on academics, sports, and just about everything, communication is the key to success.???‍???  Do you wonder how … Continued