ජ’පුර VOW සංගමය විසින් සංවිධානය කරන වටිනාකම් සහ සාරධර්ම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සමුළුව

posted in: Top Stories, VoW Society | 0

ජ’පුර VOW සංගමය විසින් සංවිධානය කරන වටිනාකම් සහ සාරධර්ම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සමුළුව මේ මස 23 වන දා

VOW Society of USJ to Hold International Conference on Living Values Education on the 23rd

Facebook🔗
https://bit.ly/45kuORX

Twitter🔗
https://bit.ly/41XtxgI

Telegram🔗
https://bit.ly/3Iszuvq