“ජ’පුරට නෑගම්” | CSDS

posted in: Arunella, CSDS, Top Stories | 0

ආදරණීය පුංචි හිත්වලට ජ’පුරට පාර කියන්නට ශක්තියක් වෙමින් විද්‍යාර්ථයින්ගේ රාජධානියේ මං සරන්නට වෙන් වූ සොඳුරු නිමේෂය!!!

ගිරිඋල්ල, වික්‍රමශීලා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ වාණිජ අංශයේ නංගිලා මල්ලිලා සමඟින් දෙසැම්බර් මස 5 වන දින සවස 2ට සුමංගල ශාලා පරිශයේ දී..♥️

 ජ’පුරට නෑගම්

“අරුණැල්ල” ව්‍යාපෘතිය හා සබැඳිව