“වනාන්තර හා වනජීවී සංරක්ෂණය සඳහා පාරම්පරික දැනුම යොදා ගැනීමේ වාසි” යන මැයෙන් දේශණය | 2021.11.02 වන දින පෙ.ව. 10.00 ට මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මිය

posted in: Top Stories | 0

පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ජෛවවිවිධත්ව අංශය මඟින්  වනාන්තර හා වනජීවී සංරක්ෂණය සඳහා පාරම්පරික දැනුම යොදා ගැනීමේ වාසි යන මැයෙන් 2021.11.02 වන දින පෙ.ව. 10.00 ට මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මියගේ විද්වත් දායකත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිත දේශණය සඳහා සම්බන්ධ වන මෙන් ඔබතුමන්ට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන අතර මේ පිළිබඳව විශ්ව විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්යවරුන් සහ සිසුන් සහභාගී කරවන මෙන්ද කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. 

ස්තූතියි

ආර්.එච්.එම්.පී අබේකෝන් 

අධ්‍යක්ෂ (ජෛවවිවිධත්ව) පරිසර අමාත්‍යාංශයBiodiversity Secretariat is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: වනාන්තර හා වනජීවී සංරක්ෂණය සඳහා පාරම්පරික දැනුම යොදා ගැනීමේ වාසිMy Meeting
Time: Nov 2, 2021 10:00 AM Mumbai, Kolkata, New Delhi

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95607773207?pwd=bmxtMUZtakRFcG1yTUlIOERTQlFUdz09
Meeting ID: 956 0777 3207
Passcode: 969900