සතිපාසල පදනම – Mindfullness School හා එක්ව මෙහෙයවන සිත්දැහැන වැඩමුළු මාලාවේ හත්වන වැඩමුළුව

posted in: CSDS, Top Stories | 0

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය කඩුවෙල සතිපාසල පදනම (Sati Pasala Foundation) – Mindful School හා එක්ව මෙහෙයවන සිත්දැහැන වැඩමුළු මාලාවේ හත්වන වැඩමුළුව

තේමාව : “Mentel Health” – මානසික සෞඛ්‍යය

මෙහෙයවීම : මනෝ වෛද්‍ය විශේෂඥ පුෂ්පකුමාර කඳපොල ආරච්චිගේ [Dr Pushpakumara Kandapola Arachchige -මහරගම අපේක්ෂා රෝහල]

2021 ඔක්තෝබර්  මස 10 දින
පෙ.ව 8.00 – පෙ.ව 9.00 දක්වා
Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ..

Link:
https://zoom.us/j/99610622684?pwd=TjlOaVl4d3JPMjhKa05tN2cwL2ozUT09
Meeting ID: 996 1062 2684
Passcode: 521521