31 සලාදය | Flair Club

posted in: Flair Club, Top Stories | 0

වසර අවසානය යනු අවසානයක් හෝ ආරම්භයක් නොව ඉදිරියට යාමකි, අත්දැකීම් අප තුළ ඇති කළ හැකි සියලු ප්‍රඥාව සමඟින් ය.

අවුරුද්දේ අවසාන දිනයට අමතක නොවන නිමාවක් දෙන්න Flair පවුලේ අපිත් එක්ක එන්න එකතු වෙන්න?

 නටන්න ගයන්න වගේම විනෝද වෙන්නත් එදාට පුළුවන්?

 සොඳුරු මොහොතක් ගෙවීමට ඇති හොඳම ක්‍රමය එය භුක්ති විඳීමයි.

ඔන්න අමතක කරන්න එපා 31 ?

Year’s end is neither an end nor a beginning but a going on,with all the wisdom that experience can instill in us.

Join us at Flair Family for an unforgettable end to the year!?

 You can dance, sing and have fun then?

The best way to pay for a lovely moment is to enjoy it.

 Don’t  forget 31 night?

#31 සලාදය

#InbornTalent

#AestheticsSkillsDevelopment

#FlairClub #USJ