“හරිත හෙටකට නව්‍ය සිතුවිලි” – Green Hopes

posted in: CSDS, Top Stories | 0

හරිත නවෝත්පාදනය යනු පරිසර හානිය අවම කරගනිමින් ස්වභාවික සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබගැනීමයි.මෙය වර්තමානයේ දී අප ප්‍රගුණ කළ  යුතුම සංකල්පය කි.

මෙම සංකල්පය පිළිබඳව ඔබ නොදත් බොහෝ දේ ගැන ඔබව දැනුවත් කිරීමට  ‘Green Hopes’ අප සූදානම් . “හරිත හෙටකට නව්‍ය සිතුවිලි” යන මාතෘකාව පාදක කරගනිමින් ,ශ්‍රී  ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වන හා පාරිසරික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මිය සමග කෙරෙන හරවත් වැඩසටහනට සම්බන්ධ වී හරිත නවෝත්පාදනය කරා යන ගමනට ඔබත් එක්වන්න.

Zoom link
https://zoom.us/j/98792475504?pwd=alUxUjAwZGdSTHY4NXFUNE54enUrUT09
Meeting ID : 98792475504
Passcode : 315209