ශිල්ප ධාරා ’22 | 06 May 2022 | CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

????????? ?? ??? ?????? ???? ????????? ??? ?? ??? ????? ????
ᵍᵉʳᵒᵍᵉ ˡᵘᶜᵃˢ
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය මඟින් ගෙන එන අ.පො.ස. සා/පෙළ විභාගය ඉලක්ක කරගත් විශේෂ උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව

ශිල්ප ධාරා ’22

මෙහෙයවීම : හර්ෂනී ප්‍රියංකා

දිනය : 2022/05/06
විෂය : ඉංග්‍රීසි
වේලාව : ප.ව. 1.00 – 5.00

එදිනට ඔබ වෙනුවෙන් ම ගෙන එන සුවිශේෂී දිරිගැන්වීමේ වැඩසටහන

මෙහෙයවීම : ගනේෂ් තිලංක

ZOOM මාධ්‍යය ඔස්සේ
https://us02web.zoom.us/j/85104349927…