ආශිර්වාද බෝධි පූජා පිංකම | Adventure Club

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය Adventure Club මගින්

සංවිධානය කරනු ලබන

ආශිර්වාද බෝධි පූජා පිංකම ☸️

අගෝස්තු මස 26 වන සිකුරාදා

 සවස 4 ට

 විශ්වවිද්‍යාලයීය බුදු මැදුරේදී පැවැත්වේ. 

මේ සඳහා සහභාගී වන ලෙස බැති සිතින් ආරාධනා කරමු.. 🙏🏻🌸