අහසින් එහා 2022 | සැප්තැම්බර් 9 හවස පහේ කණිසමට |CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

තෙලිතුඩින් ගෙත්තම් වූ මනෝභාවයන් රසස්වර සමඟ මුසු කොට ගයා

ප්‍රේමයෙන් දැවී ගිය සිත් සතන් ගීතයෙන් නිවා සනසා…🎶🎻

 “ක්ෂිතිජ ඉම තෙක් හද විවර කරන්නට”

      ✨ අහසින් එහා ✨

 – සැප්තැම්බර් 9

 – කිවි දා ( සිකුරාදා)

 – හවස පහේ කණිසමට

“හදවිල” එළිමහන් රංග පීඨ පරිශ්‍රයේදී දිග හැරෙන වගයි.

ප්‍රේමාන්විත සැඳෑවක අරුත්බර ගී මිහිර විඳින්නට ඔබ සැමට ආරාධනා…♥️