සතිපාසල පදනම – Mindfullness School හා එක්ව මෙහෙයවන සිත්දැහැන වැඩමුළු මාලාවේ පස්වන වැඩමුළුව

posted in: CSDS, Top Stories | 0

නිරවුල් මනසකින් සුවබර_                    _දිවියකට “_           සිත්දැහැන දුරස්ථ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය තුළ ඵලදායී ඉගෙනුමක් සිදුවන්නේද? සම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපන රටාවන්ගෙන් නව මානයන්ට හුරුවීම ඔබටත් දුෂ්කර ද? ඉතින් මේ පිළිබඳව සාකච්ජා කිරීමට අපි සූදානම්.. කොවිඩ් හමුවේ නොසැලී ශක්තිමත් මනසකින් අභියෝග ජයගන්න … Continued