“ජීනු ධර්මකීර්ති (Jayspot)” program by Startup Hub

posted in: Startup Hub, Top Stories | 0

සිහින දකින ජ’පුර සරසවි තරුණ තරුණියනි,
ඔබගේ සිහින ජවයෙන් සන්නද්ධ කරවන්න ඔබ සූදානම් ද?

“ඉඩෝරයේ වියළී යන සිහින වලට වස්සානය රැගෙන..”

ජීනු ධර්මකීර්ති (Jayspot)
අගෝස්තු 8 වෙනිදා ජ’පුරට

🗓️08 Aug,2023 (Tuesday)
⏰ 3-6 pm
📍Senate Board Room

ජීනු ධර්මකීර්ති සමග ඔබේ සිහින වලට පණ දෙන්න…
දැන්ම පහත වට්සැප් සබැඳිය හා එක් වන්න👇🏻
(Register via below whatsApp link)

https://chat.whatsapp.com/Gvy6q49E07m2u8W9MKsdAy

The momentous day that will forever change your life is just around the corner..✨

Stay Tuned