ශිල්ප ධාරා ’22 | CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

නැණ මල් පුබුදන්න ජපුරෙන් තැනෙන අත්වැල

 ශිල්ප ධාරා ’22

 අ.පො.ස. සා/පෙළ ඉලක්ක කරගත් විශේෂ උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව

කිසිදු ගාස්තු අයකිරීමක් නැති නිසා නොමිලේම පහත Google පෝරමය පුරවා මේ සඳහා ලියාපදිංචි වෙන්න ඔයාලට පුළුවන්

Google form link: https://forms.gle/jqrQu56EzJp36H4r5