ශිල්ප ධාරා ’22 | 07 May 2022 | CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

????????? ?? ??? ?????? ???? ????????? ??? ?? ??? ????? ???? ᵍᵉʳᵒᵍᵉ ˡᵘᶜᵃˢශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය මඟින් ගෙන එන අ.පො.ස. සා/පෙළ විභාගය ඉලක්ක කරගත් විශේෂ උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ශිල්ප ධාරා ’22 මෙහෙයවීම : අමන්දා ප්‍රනාන්දු දිනය … Continued

ශිල්ප ධාරා ’22 | 06 May 2022 | CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

????????? ?? ??? ?????? ???? ????????? ??? ?? ??? ????? ???? ᵍᵉʳᵒᵍᵉ ˡᵘᶜᵃˢශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය මඟින් ගෙන එන අ.පො.ස. සා/පෙළ විභාගය ඉලක්ක කරගත් විශේෂ උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ශිල්ප ධාරා ’22 මෙහෙයවීම : හර්ෂනී ප්‍රියංකා දිනය … Continued

ශිල්ප ධාරා ’22 | 05 May 2022 | CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

????????? ?? ??? ?????? ???? ????????? ??? ?? ??? ????? ???? ᵍᵉʳᵒᵍᵉ ˡᵘᶜᵃˢ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය මඟින් ගෙන එන අ.පො.ස. සා/පෙළ විභාගය ඉලක්ක කරගත් විශේෂ උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ශිල්ප ධාරා ’22 මෙහෙයවීම : කසුන් මධුරංග … Continued

ශිල්ප ධාරා ’22 Platinum Sponsor | 04 May 2022 | CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

???? – ?????? ??? ???? ???? ???? ?????? ???? ??? ??????s-Virat Kohli- අරුණැල්ල ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය මගින් ගෙනඑන.. අ.පො.ස. සා/පෙළ විභාගය ඉලක්ක කරගත් විශේෂ උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ශිල්ප ධාරා ’22 අද දින පැවති විද්‍යාව … Continued

ශිල්ප ධාරා ’22 Silver Sponsor| 04 May 2022 | CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

???? – ?????? ??? ???? ???? ???? ?????? ???? ??? ??????? -Virat Kohli- අරුණැල්ල ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය මගින් ගෙනඑන.. අ.පො.ස. සා/පෙළ විභාගය ඉලක්ක කරගත් විශේෂ උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ශිල්ප ධාරා ’22 අද දින පැවති … Continued

ශිල්ප ධාරා ’22 | 04 May 2022 | CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

සුවහසක් සිසු සිසුවියන්ගේ නැණ පහන් දල්වනු වස් ජ ‘පුරෙන් තැනෙන අත්වැල ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය මඟින් සංවිධානය වන අ.පො.ස. සා/පෙළ විභාගය ඉලක්ක කරගත් විශේෂ උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ශිල්ප ධාරා ’22 විද්‍යාව අද දින උදෑසන 8.00 සිට … Continued

ශිල්ප ධාරා ’22 | CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

නැණ මල් පුබුදන්න ජපුරෙන් තැනෙන අත්වැල  ශිල්ප ධාරා ’22  අ.පො.ස. සා/පෙළ ඉලක්ක කරගත් විශේෂ උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව කිසිදු ගාස්තු අයකිරීමක් නැති නිසා නොමිලේම පහත Google පෝරමය පුරවා මේ සඳහා ලියාපදිංචි වෙන්න ඔයාලට පුළුවන් Google form link: https://forms.gle/jqrQu56EzJp36H4r5