ශිල්ප ධාරා ’22 Silver Sponsor| 04 May 2022 | CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

???? – ?????? ??? ???? ???? ???? ?????? ???? ??? ???????
-Virat Kohli-

අරුණැල්ල ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය මගින් ගෙනඑන..

අ.පො.ස. සා/පෙළ විභාගය ඉලක්ක කරගත් විශේෂ උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව

ශිල්ප ධාරා ’22

අද දින පැවති විද්‍යාව වැඩමුළුවේ

Silver partner: රාජ් විජේසිංහ