ආශිර්වාද බෝධි පූජා පිංකම | Adventure Club

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය Adventure Club මගින් සංවිධානය කරනු ලබන ආශිර්වාද බෝධි පූජා පිංකම  අගෝස්තු මස 26 වන සිකුරාදා  සවස 4 ට  විශ්වවිද්‍යාලයීය බුදු මැදුරේදී පැවැත්වේ.  මේ සඳහා සහභාගී වන ලෙස බැති සිතින් ආරාධනා කරමු..