“සුපහන් සුයාමය” Motivational Program | 06 May 2022 | CGU

“සුපහන් සුයාමය” (පදවැලක දැවටුණු අරුත්බර කතිකාවත ) අභියෝග අතරින් ඉදිරියට ගමන් කිරීම ජීවිතය නම් , ජිවත් වෙන්න අභියෝග ජයගන්න විදිහ ඉගෙන ගන්නම වෙනවා. කාලය විවිධ අභියෝග මවද්දී සරසවි ජීවිතය ගෙවන  මානව මානවිකාවන් වන ඔබ මේ සියල්ල ජය ගෙන අවසානයේ සාර්ථකව  … Continued