අරුණැල්ල ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව සිදුකරන ECON MCQ වැඩමුළුව | CSDS

posted in: Arunella, CSDS, Top Stories | 0

අරුණැල්ල ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව සිදුකරන ECON MCQ වැඩමුළුව නොමිලේ පැවැත්වීමට කටයුතු සලසා ඇත.

මෙමඟින් ඔබේ උසස් පෙළ විභාගයට මහඟු පිටුවහලක් සපයන අතරම අහිංසක දරු පිරිසකට පරිගණක විද්‍යාගාරයක් ද ඉදිවෙනු ඇත.

තීරණාත්මක කඩඉම් විභාගය ජයගැනීමට  අප හා එක්වන්න.පහත පෝරමය පුරවා ලියාපදිංචි වන්න.

https://forms.gle/R46j7gS64ZmAGYX28