“සුපහන් සුයාමය” Motivational Program | 06 May 2022 | CGU

“සුපහන් සුයාමය”

(පදවැලක දැවටුණු අරුත්බර කතිකාවත )

අභියෝග අතරින් ඉදිරියට ගමන් කිරීම ජීවිතය නම් , ජිවත් වෙන්න අභියෝග ජයගන්න විදිහ ඉගෙන ගන්නම වෙනවා. කාලය විවිධ අභියෝග මවද්දී සරසවි ජීවිතය ගෙවන  මානව මානවිකාවන් වන ඔබ මේ සියල්ල ජය ගෙන අවසානයේ සාර්ථකව  වැඩ ලෝකයට පිවිසීම ජයග්‍රහණයක්. මේ සදහා අභියෝග වලට අභියෝගයක්ව අරමුණු වෙත යාත්‍රා කිරීමේ මග සෙවීමට සුපහන්ව එක්වෙමු  පදවැලක දැවටුණු  අරුත්බර කතිකාවතට…… 

Topic: “Supahan Suyamaya” Motivational Programme | 06 May 2022 | Ms. Chathuri Ariyasena

Time: May 6, 2022 06:30 PM Colombo

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/96951699205?pwd=cFNjL0FIQ1JGTS81dzZFalA2UnNmdz09

Meeting ID: 969 5169 9205

Passcode: 827460

මෙය අපගේ Facebook පිටුවෙන්ද සජීවීව විකාශය කෙරේ

https://www.facebook.com/Career-Guidance-Unit-University-of-Sri-Jayewardenepura-102992608735060