ස්වෙච්ඡා සේවය තුළින් වෘත්තීය නිපුණතා සංවර්ධනය: සාකච්ඡාව

posted in: Top Stories | 0

සාකච්ඡාවේ අරමුණු :

 1. ස්වෙච්ඡා සේවය යනු කුමක්ද සහ එහි වැදගතකම පිළිබඳව සිසුන් හා සාකච්ඡා කිරීම
 2. විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් ස්වෙච්ඡා සේවය සිදු කල යුත්තේ ඇයි සහ ඔවුන්ට ඉන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ, සමාජ/ජීවන කුසලතා සංවර්ධනය
 3. ලංකාව තුළ හා ඉන් අන්තර්ජාතික ස්වෙච්ඡා සේවා අවස්තාවන් සොයා ගන්නේ කෙසේද
 4. විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට ස්වෙච්ඡා සේවය තුළ නියැලීමෙන් අනාගත රැකියා අවස්ථාවන් ලබා ගන්නේ කෙසේද
 5. ස්වෙච්ඡා සේවාවන් වල නියැලීම සම්බන්ධ අපගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම් බෙදා ගැනීම

අදහස් දැක්වීම

 1. නිලූශිනී විජේතුංග මෙනවිය
 2. අතික් අහමඩ් මයා
 3. හෙන්‍රි මිචෙල් මයා
 4. ෆාතිමා ෆස්නා මෙනවිය
 5. රෙබේකා රණසේකර මෙනවිය
 6. නයනතාරා ජයතිලක මෙනවිය (මෙහෙයවීම ඇතුලත්ව)

අදහස් වල සාරාංශය

නිලූශිනී විජේතුංග – ලියෝ වැනි ජාත්‍යන්තර ස්වෙච්ඡා සංවිධාන වල සම්බන්ධ වීමේ වැදගත්කම සහ එම ක්‍රියාකාරකම් වල නියැලීමෙන් අපගේ කුසලතා වර්ධනය කර ගන්නේ කෙසේද

අතික් අහමඩ් – එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට සම්බන්ධ වීම හා ඉන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන, ජාලකරණයේ වැදගත්කම

හෙන්‍රි මිචෙල් – අන්තර්ජාතික ස්වෙච්ඡා සංවිධාන වලට සම්බන්ධ වීමේ වැදගත් සහ තාක්ෂණය සහ ස්වෙච්ඡා සේවය

ෆාතිමා ෆස්නා – ලංකාවේ ස්වේච්ඡා සේවා සංවිධාන වලට සම්බන්ධ වීම සහ එම වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වීමෙන් අපගේ කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීම, රැකියා අවස්තාවන් ලබා ගැනීම

රෙබේකා රණසේකර – ස්වෙච්ඡා සේවයට යොමු වීමට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යන් බය ඇයි? (විශේෂයෙන්ම භාෂාමය ගැටලු), ස්වෙච්ඡා සේවයෙන් රැකියාව වලට යොමු වීම

නයනතාරා ජයතිලක – ස්වෙච්ඡා සේවා අවස්තාවන් සොයා ගන්නේ කෙසේද? (සමාජ මාධ්‍ය තුළින් සහ ජාලකරණය තුළින්)

Topic: ස්වේච්ඡා සේවය තුළින් වෘත්තීය නිපුණතා සංවර්ධනය

Time: Aug 5, 2022 07:00 PM Colombo

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93409056343?pwd=clVyRllNUWZiSjlCMHZZVmRlSkVSdz09

Meeting ID: 934 0905 6343

Passcode: 045422