ශිල්ප ධාරා ’22 | 05 May 2022 | CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

????????? ?? ??? ?????? ???? ????????? ??? ?? ??? ????? ????

ᵍᵉʳᵒᵍᵉ ˡᵘᶜᵃˢ

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධන සංගමය මඟින් ගෙන එන අ.පො.ස. සා/පෙළ විභාගය ඉලක්ක කරගත් විශේෂ උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව

ශිල්ප ධාරා ’22

මෙහෙයවීම : කසුන් මධුරංග

දිනය : 2022/05/05

විෂය : ගණිතය

වේලාව : ප.ව. 2.00 – 6.00

එදිනට ඔබ වෙනුවෙන් ම ගෙන එන සුවිශේෂී දිරිගැන්වීමේ වැඩසටහන

මෙහෙයවීම : අවිශ්ක සත්සර පියුමාල්

ZOOM මාධ්‍යය ඔස්සේ:

https://us02web.zoom.us/j/88943391350…