අහසින් එහා 2022 | සැප්තැම්බර් 9 හවස පහේ කණිසමට | CSDS

posted in: CSDS, Top Stories | 0

දැවුණු හදවත් සුවපත් කරන,

නිවුණු හදවත් ස්නේහයෙන් පුරවාලන,

විදුදැය බිමෙන් එහා ඈත ක්ෂිතිජ ඉම තරණයට,

ප්‍රවීණතම හඬ පෞරුෂය

ඔහු සූදානම්….!♥️

 “ක්ෂිතිජ ඉම තෙක් හද විවර කරන්නට”

      ✨ අහසින් එහා ✨

ප්‍රවීණ සංගීතඥ, කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ බාහිර කථිකාචාර්ය විශාරද ජගත් වික්‍රමසිංහයන්

සැප්තැම්බර් 9 වන දින

“අහසින් එහා” සන්ධ්‍යාවේ ඔබ හමුවනු ඇත.

ඔබත් එන්න..!

ඈත ක්ෂිතිජ ඉම තෙක් ම නුඹේ හදවත ගෙනයන්න…!😇